Online-консультант

Особлива інформація


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кий Авiа Гарант"

2. Код за ЄДРПОУ

30383799

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 236-51-52 (044) 278-14-50

5. Електронна поштова адреса

tsarik@kag.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kiyavia.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

 

II. Текст повідомлення

19 квітня 2016 року рішенням Наглядової Ради (Протокол 37), у зв'язку зі смертю, достроково припинені повноваження члена Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" КИЙ АВІА ГАРАНТ "Кривицького Олексія Іполитовича (немає згоди на розголошення паспортних даних). Посадова особа не володіла частиною в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини емітента не було. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради протягом 1 року. На посаду члена Наглядової ради, повноваження якого припинені, нікого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Носко Оксана Олександрiвна

Генеральний директор

 

 

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

(підпис)

  М.П.

 

19.04.2016

(дата)

 


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кий Авiа Гарант"

2. Код за ЄДРПОУ

30383799

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 236-51-52 (044) 278-14-50

5. Електронна поштова адреса

tsarik@kag.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kiyavia.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

 

II. Текст повідомлення

11 листопада 2015 року Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Кий Авiа Гарант» отримало Iнформацiйну довiдку про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв вiд статутного капiталу, надану Нацiональним депозитарiєм України, вiдповiдно до якої пакет власника акцiй збiльшився.

Iнформацiя про власника акцiй: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «С.Л.В.», код ЄДРПОУ: 30184757, мiсцезнаходження: 01001, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 7.

Розмiр пакету власника акцiй був: 11,3504 % вiд статутного капiталу, став: 12,0070 % вiд статутного капiталу.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Носко Оксана Олександрiвна

Генеральний директор

 

 

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

(підпис)

  М.П.

 

12.11.2015

(дата)

Особлива інформація