Online-консультант

Загальні збори акціонерів про результати діяльності за 2015р.


Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 30383799) місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (питання, що виносяться на голосування):

  1. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2015 рік, основні напрямки розвитку на 2016 рік.
  2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансову звітність за 2015 рік.
  3. Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2015 року і основних напрямків діяльності на 2016 рік.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

 

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 35 від 24.02.2016 року), відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариств».

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 12 квітня 2016 року з 9.30 до 10.00 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА» за адресою: 01054, м. Київ, пр-т. Перемоги, 2. Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати документ, що посвідчує його особу та повноваження на участь у Загальних зборах.

Право на участь у Загальних зборах будуть мати акціонери відповідно до переліку, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2016 року.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, тел. 236-51-52,
486-79-62, у робочі дні з 10.00 до 16.00 години, з перервою з 12.00 до 13.00 з 14 березня 2016 року по 11 квітня 2016 року шляхом подання заяви про надання таких документів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Носко Оксана Олександрівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Період

Найменування показника

звітний

попередній

Усього активів

21 838

23 804

Основні засоби

8 610

8 592

Довгострокові фінансові інвестиції

6 130

6 130

Запаси

25

17

Сумарна дебіторська заборгованість

2 062

986

Грошові кошти та їх еквіваленти

4 826

7 390

Нерозподілений прибуток

577

1 550

Власний капітал

18 718

19 248

Статутний капітал

13 500

13 500

Довгострокові зобов'язання

2 652

2 527

Поточні зобов'язання

468

2 029

Чистий прибуток (збиток)

-530

887

Середньорічна кількість акцій (шт.)

270000

270000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21

23

 

Наглядова Рада Товариства

Загальні збори акціонерів про результати діяльності за 2015р.