Online-консультант

О назначении на должность Главного бухгалтера


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості1. Повне найменування емітента                                                                                                                                                                       Приватне акцiонерне товариство
                                                                                                                                                                                                                                      "Страхова компанiя "КИЙ АВIА ГАРАНТ"
2. Код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                                   30383799
3. Місцезнаходження                                                                                                                                                                                             01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс                                                                                                                                                                  (044) 236-51-52 (044) 278-14-50
5. Електронна поштова адреса                                                                                                                                                                           tsarik@kag.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації                          www.kag.kiev.ua
7. Вид особливої інформації                                                                                                                                                                                 Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення В.о. Генерального директора Гринько Костянтина Васильовича (Наказ № 9-К вiд 28 вересня 2016 р.) було призначено на посаду Головного бухгалтера Полiщук Олену Миколаївну. Пiдстава: подання заяви посадовою особою про призначення на посаду. Посадова особа емiтента часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття персональної iнформацiї - паспортних даних. Останнi п’ять рокiв посадова особа займала наступнi посади: Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЕККО», Заступника Головного бухгалтера ТДВ «СК «Iллiчiвська», Головного бухгалтера ПрАТ «СК «Iллiчiвське», Головного бухгалтера ТДВ «СК «Iллiчiвська».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади ___________________________________________________________________________________ Гринько Костянтин Васильович
В.о. Генерального директора                                                                                 (підпис)                                                                                        (ініціали та прізвище керівника)
                                                                                                           

                                                                                                                                            М.П.                                                                                                               29.09.2016
                                                                                                                                                                                                                                                                       (дата)

О назначении на должность Главного бухгалтера